Welzijnsbeleid

We zetten ons in voor een

Gezondheidsbeleid

 • duiding vooraf


Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven te staan door ze onder andere leerinhouden aan te reiken, vaardigheden in te oefenen en bewuste leefhoudingen na te streven.

Binnen deze invalshoeken is er ruimte voorzien voor gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid,…

Kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor deze thema's kan een positieve invloed hebben op de gezonde ontwikkeling van elk kind. Gezonde kinderen leren enerzijds wellicht vlotter en vlotter leren kan anderzijds een betere gezondheid garanderen. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Gezondheid willen we vanuit een breed perspectief benaderen.

‘Jongeren leren omgaan met evenwichtige voeding en voldoende beweging, alsook voldoende rust’ is niet altijd een evidente combinatie.

Sommige ouders, kinderen en jongeren zijn zich niet altijd bewust van de langetermijngevolgen van onbewust opgenomen ongezonde leefgewoontes. Een evenwichtig eetpatroon, voldoende bewegen en aangepast sporten, alsook voldoende rust, zijn gewoontes die van jongs af kunnen aangeleerd worden.

Als school hebben we enige impact op het gedrag van kinderen en jongeren tijdens de schooluren. Fitheid en gezonde energie door een evenwichtige afwisseling tussen rust en inspanning vinden we belangrijk.

Gezondheidsbevordering kan pas slagen wanneer de visie, het werk en de aanpak in de klas / op school steun krijgt van een gezondheidsbeleid op schoolniveau en de omgeving waarin het kind buiten de school opgroeit.

Hierbij hebben we naast de aandacht voor het fysieke welbevinden oog voor het psychische welbevinden van elke betrokkene.

 • Op schoolniveau wordt aan een gezondheidsbeleid gewerkt . De aandacht gaat naar het leren, de organisatie van de opvoeding, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van redelijke afspraken.

 • Op klasniveau krijgt gezondheidsopvoeding ook een plaats. De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende domeinen aan bod of kunnen in verschillende vormen domeinoverschrijdend of via projectwerking worden belicht.

 • Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving. Een schoolomgeving en -context bestaat uit de verschillende milieus en invloedssferen waarmee de school verbonden is : het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media, het aanbod in de gemeente… In de mate van het mogelijke spelen we hierop in.

 • Gezondheidsbeleid op schoolniveau.

 • enkele invalshoeken uit onze schoolbrochure

Onze school werkt onder andere samen met het CLB en houdt zich aan onderling gemaakte afspraken.

 • Wat met medicatie ?

Wanneer een kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en er zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Een bijsluiter of een kopie ervan helpt de school om dit correct op te volgen.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we desgevallend naar een oplossing.

 • Ons stappenplan bij ongeval of ziekte van een kind.

Dokter: Afhankelijk van de nood aan medische verzorging wordt bepaald of men beroep doet op een medisch urgentieteam of een lokale dokter. De school beschikt over een lijst van noodnummers. (beschikbaar in leraarskamer en secretariaat)

Ziekenhuis: Afhankelijk van de nood aan medische verzorging bepaalt het medisch urgentieteam naar welk ziekenhuis een patiënt gebracht wordt.

Verzekeringspapieren:

 • Contactpersoon: secretariaat

 • Procedure: Het secretariaat licht desgevallend de procedure toe.

Het IC bepaalt deze procedure.


 • crisissituaties:


De school beschikt over een crisisdraaiboek.

Dit is beschikbaar in de leraarskamer en op het secretariaat.

 • Roken is verboden op school!


In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds.

Zo nodig wordt een specifiek rookverbod bij specifieke gelegenheden met volgende mededeling duidelijk kenbaar gemaakt op affiches.

"In de hele school is het verboden te roken.

De organisatie (van het schoolfeest) is niet verantwoordelijk voor wie dit verbod negeert. Dank voor de opvolging."

 • Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld benaderen we dit vanuit de ‘No blame’ methode. Onze zorgploeg kan hiervoor terugvallen op de nodige expertise.

 • andere invalshoeken > thematisch

voeding

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De kinderen moeten het evenwicht vinden in gezonde voeding.

 • drank

 • Wij streven naar een frisdrankvrije school.

 • Op school moedigen we water als drank aan, zowel in de kleuter- als in de lagere afdeling. Leerlingen krijgen in de klas regelmatig de kans om water te drinken. De leerkracht bepaalt hoe dit laatste georganiseerd wordt.

 • In de kleuterklassen moedigt men aan om andere drankjes (uit o.a. brikjes) thuis te laten. Men organiseert in de kleuterafdeling éénmaal per week een "waterdag".

 • In de klas kunnen kinderen ook melk of fruitsap drinken wanneer de ouders hiervoor betaald hebben.

 • Elke klas beschikt over een aantal herbruikbare bekers om desgevallend leerlingen die geen eigen drinkbus beschikken de kans te bieden water te drinken.

 • In de eetzaal kan er water en soep gedronken worden door die kinderen die hiervoor intekenen.

 • eten op school / tussendoortjes

 • Wij streven naar een snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes.

 • Op onze school is er aandacht voor een ‘gezond’ weekmenu. Een evenwichtig aanbod van de maaltijd is belangrijk. Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt. De traiteur volgt hieromtrent onze richtlijnen.

 • De verantwoordelijke voor de warme maaltijden in de eetzaal moedigt elk kind aan om alle aangereikte voeding minstens te proeven. Het is zinvol om zo nodig de klassenlkr. aan te spreken om op de hoogte te zijn van de voedings-gewoontes (evt. allergieën) van kinderen die het hiermee systematisch moeilijk hebben.

 • Sommige kinderen hebben in hun brooddoos wel eens snoep mee als dessert... hier gaan we redelijk mee om. We spreken zo nodig ouders aan wanneer dit buitensporig wordt.

 • Als school nemen we deel aan het fruitproject zolang het aanbod er is.

 • Wanneer voor gewone tussendoortjes (voor pauzes) snoep/chocolade mee is naar school, wordt dit terug meegegeven naar huis. Als tussendoortje aanvaarden we geen snoep/chocolade op school.

 • Bij feesten kunnen hierop in afspraak met de organisatoren (zoals b.v. oudervereniging) uitzonderingen gemaakt worden.

bewegen

 • Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot bewegen. De lessen bewegingsopvoeding zijn geïntegreerd in een lesweek. (met vanaf K3 watergewenning en zwemlessen)

 • We werken aan een omgeving waar kinderen kunnen en mogen bewegen.

 • Er worden in de klas voldoende bewegingstussendoortjes en rustmomenten aangereikt.

 • Elk klas uit de lagere school beschikt over een eigen speelkoffer.

 • Op de speelplaats zijn er spelzones afgebakend. Iedere klas krijgt de kans om te genieten van elke zone.

 • Voor kinderen die het wensen wordt regelmatig dans en/of muzisch bewegen geïntegreerd aangeboden tijdens de pauzes. Een muziekbox (die bediend wordt door de toezichthoudende leerkracht) wordt hiervoor ter beschikking gesteld.

 • Voor de kleuterafdeling is er een aanbod voorzien dat aanzet tot spel en beweging (o.a. fietsen / ballen / modules /...) tijdens de speeltijden.

 • De school sluit aan bij het aanbod van Moev (waar en wanneer mogelijk). Het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen” wordt zeker gedragen. Uiteraard respecteren we hierbij zeker de kampioenen die hun talentkiemen ten volle kunnen aanspreken in "hun sporttak".

 • De gemeentelijke sportdienst heeft een ruim aanbod (zowel tijdens als na de schooltijd.) Hier pikken we zeker in en bieden dit zowel de ouders als de kinderen aan.

 • De school integreert waar en wanneer mogelijk volgende initiatieven:

- op eigen klasinitiatief: b.v. 1 mijl lopen / bepaalde afstand wandelen of lopen

- Sportaanbod SVS/MOEV: Rollebolle - Honkietonkie - alles met de bal - ...

- aanbod sportklassen / fietsvaardigheden / sportdag (ook voor kleuters) / sportsterrendagen / dag van de sportclub / ...


 • Bij het organiseren van activiteiten verplaatsen de kinderen van 5 en 6 zich zoveel mogelijk te voet of met de fiets als de afstand en het weer dit toelaat.

afval en milieu

 • We werken aan een afvalbeleid waar we de milieuvriendelijkheid voorop stellen.

 • Daarom sorteren we afval.

 • Er is een beurtrol uitgewerkt waarbij elke klas een week mee verantwoordelijkheid leert nemen om de speelplaats netjes te houden.

 • We werken mee aan de inzameling van lege batterijen.

 • We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een boterhammendoos mee te brengen naar school.

 • We moedigen aan om geen aluminiumfolie als verpakking te benutten.

 • Er is op een hoekje voor de "groene vingers" voorzien. (kleine moestuin).

 • Op school is een kippenhok aanwezig. Hier leren we de kinderen hoe bepaalde etensresten zinvol gerecycleerd kunnen worden.

hygiëne

 • In de toiletten letten we op een aantal zaken. (doorspoeling, handhygiëne, regelmatig nazicht van het sanitair + poetsen). De handen kunnen er gewassen worden en er is voldoende toiletpapier aanwezig.

 • Ook in de klas letten we uiteraard op passende handhygiëne.

 • Op een discrete manier controleert men de haren van de kinderen na elke vakantie en brengt men zo nodig de ouders op de hoogte. Zo nodig, indien hardnekkig, vragen we ondersteuning door CLB.

 • Gezondheidsbeleid in de klas.

 • De klemtoon ligt op gezondheidseducatie in gerichte lessen over gezonde voeding, EHBO, relationele opvoeding, sociale vaardigheden, huishoudelijke activiteiten,…

 • Gezonde voeding komt in de klas aan bod al naar gelang het BC of het thema in WO. Indien dit hierin kadert kan de klas hierin het verwerken van groenten en/of fruit inpassen.

 • Kleuters eten in groep hun stukje fruit... Dit moedigt het individuele proeven aan!^ • Gezondheidsbeleid in de schoolomgeving: het aanbod.

 • Onze school steunt buitenschoolse spel- en sportactiviteiten in onze gemeente.. Foldertjes van de gemeentelijke sportdienst en de lokale sportclubs in de gemeente worden meegegeven of in de inkomhal ter beschikking gesteld.

 • Jeugdbewegingen en speelpleinwerking kunnen zich op school via folders ook voorstellen en motiveren de kinderen om deel te nemen.

 • Veilige en milieuvriendelijke mobiliteit komt o.a. in de kijker via de projecten Sam de verkeersslang; octopus de schooleigen actie "ik en fluo, we zijn een duo".

 • Buitenschoolse initiatieven die aansluiten bij onze beleidsvisie worden indien haalbaar ondersteund en/of kenbaar gemaakt. Waar mogelijk wordt hieraan deelgenomen.