Zorgvisie

ZORG OP ONZE SCHOOL

Je mag zijn wie je bent,

en zoals je bent met je fouten en gebreken

om te kunnen worden, die je in aanleg ben

maar zoals je je nog niet kunt vertonen

en je mag het worden op jouw wijze

en in jouw uur.

(A.A. Teruwe)

We willen de ons toevertrouwde kinderen goed, kwaliteitsvol onderwijs bieden.

In onze school werken onder andere een zorgcoördinator, een zorgleerkracht in het kleuter

én een zorgleerkracht in het lager.

We beschikken over een aparte ruimte waar ouders discreet met ons in gesprek kunnen gaan wanneer men diepgaand bepaalde zorgen en bekommernissen wil delen.

Ook bij de directeur is men welkom.

Een afspraakje maken vooraf, kan geen kwaad, maar hoeft niet. Soms is de nood immers hoog. Hiervoor hebben we alle begrip en zullen we desnoods met hoogdringendheid de zorg voor uw kind behartigen.

Onderwijs dat ervoor zorgt dat de kinderen

 • zich goed, 'thuis' voelen op school;

 • totale ontplooiingskansen krijgen: naast verstandelijke ook aandacht voor religieuze, lichamelijke, sociale en culturele ontplooiing;

 • zich kunnen integreren in en participeren aan de samenleving;

 • hun leven, op hun niveau, zelfstandig richting en vorm kunnen geven.

In onze school wordt aandacht besteed aan zorg voor elk kind.

De kern van dat zorgbreed werken, is het 'leren' van het kind.

Om zorgbreed te werken

 • brengt de leerkracht respect en aanvaarding op voor elk kind;

 • bouwt de leerkracht zijn klas uit tot een krachtige leeromgeving, waarin elk kind aan zijn trekken komt, ongeacht zijn leervermogen, zijn voorkennis, zijn sociale situatie of afkomst;

 • probeert de leerkracht zicht te krijgen op de ontwikkeling van zijn leerlingen om hen vervolgens gericht te helpen en te geven wat ze nodig hebben;

 • blijft de leerkracht zich nascholen.

De klassenleerkracht is de spilfiguur. Deze neemt de leiding en het initiatief bij het begeleiden van de kinderen.

We onderkennen dat de draagkracht van de leerkracht grenzen heeft.

De school, het zorgteam, het CLB(1)... zijn er om de leerkracht als spilfiguur te ondersteunen. We proberen samen te werken met externe instanties(2) die kinderen van bij ons begeleiden.


Het kind en zijn of haar ouders worden op een duidelijke en eerlijke manier geïnformeerd. We zien hen als volwaardige partners in het begeleidingsproces.

School en ouders kunnen elkaar, vanuit hun eigen opdracht, aanvullen en ondersteunen.

De ouders zijn trouwens de eerste verantwoordelijken voor hun kind. Zij zijn ervaringsdeskundigen en belangrijkste partners in de zorg en de opvoeding van hun kind.

Het MDO(3) is een overlegmoment om al de betrokkenen samen te brengen, waar alles wordt besproken en waar beslissingen worden genomen.

De school zal, enkel indien echt nodig, na rijp beraad op het MDO, een kind doorverwijzen naar een andere school of naar het buitengewoon onderwijs als

 • alle haalbare middelen door de klasleerkracht uitgeprobeerd zijn;

 • het kind zich niet blijft ontwikkelen en leerwinst maken binnen het voorziene doelenpakket;

 • het welbevinden van het kind en/of schoolteam verloren dreigt te gaan;

 • door het kind de klassituatie niet werkbaar blijft omdat er tekort wordt gedaan aan de andere leerlingen die ook ondersteuning nodig hebben;

 • de ondersteuning van externen ontoereikend blijkt te zijn;

 • de infrastructuur niet aangepast is/of kan worden aan de specifieke noden van het kind.


Dit doorverwijzen ziet onze school niet als een falen van haar zorgbeleid, wel als een middel binnen haar zorgbeleid.

Respect hebben voor elk kind houdt ook in dat we tijdig zeggen dat het voor ons als leerkracht en als school niet meer mogelijk is om het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Zittenblijven of doorverwijzen is voor sommige kinderen de beste oplossing om hen tot maximale ontplooiing te laten komen en wij nemen als school de verantwoordelijkheid om deze beslissing doordacht, tijdig en in overleg te nemen.


1.CLB: centrum voor leerlingbegeleiding

2.externe instanties: logopedist, kinesist, revalidatiecentrum, kinderarts...

3.MDO: multidisciplinair overleg (= overleg met inbreng van alle betrokkenen!)